Waterbody Name: 
Alto, Lake
County: 
Alachua
Acres: 
540