Waterbody Name: 
Apopka, Lake
County: 
Orange
Acres: 
30671