Waterbody Name: 
Jackson Lake
County: 
Walton
Acres: 
210