Waterbody Name: 
Mizell, Lake
County: 
Orange
Acres: 
62