Waterbody Name: 
Monroe, Lake
County: 
Volusia
Acres: 
9406