Waterbody Name: 
Orange Lake
County: 
Alachua
Acres: 
12706