Waterbody Name: 
Thomas Creek
County: 
Nassau
Acres: 
50